Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Szkolenie z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

DEPARTAMENT ZDROWIA

uprzejmie informuję, że w ramach projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych
i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Szkolenie odbędzie się w dniu 04 września 2021 roku (sobota) w godz. 10.00 – 14.30
i skierowane jest do kadry medycznej – lekarzy POZ, lekarzy uprawnionych  do sprawowania opieki zdrowotnej nad pracującymi i pielęgniarek POZ.

Szkolenie odbędzie w Łomży (wszystkie osoby, które zgłoszą się na szkolenie zostaną poinformowane o dokładnym miejscu szkolenia).

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres e-mail.

justyna.markiewicz@wrotapodlasia.pl,  telefon 85 66 54 455

magdalena.donejko@wrotapodlasia.pl, telefon 85 66 54 468

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia w ramach projektu „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania
w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10-45 Przywitanie uczestników przez prof. dr hab. Annę Moniuszko-Malinowską.

Sytuacja epidemiologiczna, chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce, Europie i na świecie.

10.45 – 11.30 Obraz kliniczny i powikłania boreliozy z Lyme oraz kleszczowego zapalenia mózgu.
11.30 – 12.15 Trudności diagnostyczne chorób przenoszonych przez kleszcze oraz wynikających z nich problemów.
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.15 Wytyczne dotyczące leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze.
13.15 – 14.00 Możliwości profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz stosowania szczepień.
14.00 – 14.30 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie szkolenia.

Szkolenie z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

DEPARTAMENT ZDROWIA

uprzejmie informuję, że w ramach projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych
i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

Zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Szkolenie jest skierowane do kadry medycznej – lekarzy POZ, lekarzy uprawnionych
do sprawowania opieki zdrowotnej nad pracującymi i pielęgniarek POZ.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmujemy na adres e-mail

justyna.markiewicz@wrotapodlasia.pl,  telefon 85 66 54 455

magdalena.donejko@wrotapodlasia.pl, telefon 85 66 54 468

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.  

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Sytuacja epidemiologiczna, chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce, Europie i na świecie.
 2. Obraz kliniczny i powikłania boreliozy z Lyme oraz kleszczowego zapalenia mózgu.
 3. Trudności diagnostyczne chorób przenoszonych przez kleszcze oraz wynikających z nich problemów.
 4. Wytyczne dotyczące leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze.
 5. Możliwości profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz stosowania szczepień.

Zaproszenie na bezpłatne Webinarium – OCHRONA SKÓRY PODCZAS LECZENIA ONKOLOGICZNEGO – 17.06.2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego – serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium „OCHRONA SKÓRY PODCZAS LECZENIA ONKOLOGICZNEGO „.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 czerwca br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie https://apo-web-17-06-2021.konfeo.com/pl/groups

 Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.

Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji,

Katarzyna Kowalska i Ewa Podymniak

Do pobrania:

Program Webinarium

Ogólnopolska Konferencja pt. „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych” – 09 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu p. prof. Kingi Flagi-Gieruszyńskiej i swoim pragnę zaprosić Państwa do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”, która odbędzie się dnia 09 czerwca 2021 r.

W konferencji czynny udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, zainteresowani problematyką prawa medycznego i ochroną zdrowia. Tematem wiodącym podczas konferencji będą problemy prawne, z jakimi spotykają się zarówno pacjenci, jak i personel medyczny.

Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, konferencja w całości odbywać się będzie on-line za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapraszamy do rejestracji:

https://webinarswroclaw.clickmeeting.com/582989579/register

Do pobrania:

Program Konferencji

Seminarium online: POZ Plus – dotychczasowe wnioski i wstępne rekomendacje

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił się do Banku Światowego z prośbą o wsparcie procesu monitorowania pilotażu programu POZ Plus, w celu dokonania jego ewaluacji, a także określenia zaleceń dotyczących elementów opieki koordynowanej rekomendowanych do wdrożenia w całym kraju.

Pilotaż obejmuje około 60 tysięcy pacjentów, dostarczając opiekę nad chorymi z 11 chorobami przewlekłych, w tym z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, astmą, cukrzycą typu 2 czy zespołem bólowym kręgosłupa. Po ponad dwóch latach prowadzonych analiz chcielibyśmy podzielić się z Państwem wnioskami z licznych badań, analiz i obserwacji oraz przedyskutować wstępne rekomendacje.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium online, które odbędzie się 25 maja (wtorek) w godzinach od 14.00 do 17.00.

Seminarium przeznaczone jest tylko dla osób zaproszonych i będzie miało charakter merytorycznego spotkania eksperckiego.

 

Proponowany program seminarium to:

 • prezentacja analiz ilościowych POZ Plus (liczba i charakterystyka udzielonych dotychczas w pilotażu świadczeń z wyszczególnieniem kilku głównych chorób);
 • prezentacja informacji dot. bilansu zdrowia;
 • wyniki I tury badania ankietowego (w tym kwestionariuszy PROM, PREM oraz HLS) z zakresu postrzegania własnego stanu zdrowia, doświadczenia z oferowanego nowego modelu opieki, jak również kompetencji zdrowotnych oraz jakości życia wśród pacjentów POZ Plus;
 • indeks fragmentaryzacji opieki;
 • wstępne rekomendacje wynikające z realizacji pilotażu POZ Plus.

Państwa wkład ekspercki i merytoryczny w dyskusję ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego też bardzo liczymy na Państwa obecność i aktywny udział. Seminarium będzie organizowane w formie online i będzie prowadzone w języku polskim.

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 21 maja 2021 (piątek).

LINK DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zmieniła adres siedziby

 

OIPiP w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/19 lok. 118 A

18 – 400 Łomża

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Poniżej przykładowy wzór oświadczenia.

Z poważaniem,
Zofia Małas
Prezes NRPiP

Pobierz wzór oświadczenia

 

XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Delegaci!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2018 r. o godzinie 10.00  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, odbędzie się  XXIX Okręgowy  Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek  Położnych w Łomży.

Dzień Chorego

 

 

Obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo,  jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.  Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat wcześniej, 11 lutego w 1984 roku papież napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego.

Do wszystkich chorych i cierpiących, naszych Pacjentów, kierujemy serdeczne życzenia i słowa wsparcia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, dużo uśmiechu, cierpliwości w pokonywaniu swojej choroby. Optymizmu, nadziei oraz raz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu tego wszystkiego, co z chorobą się wiąże.

V Ogólnopolska Konferencja „Kobieta poza macierzyństwem”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w:
V Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta poza macierzyństwem”
28 luty- 01 marzec, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Boss, Warszawa

OPIS SZKOLENIA:

 • „Zastosowanie biomarkerów płodności w trosce o zdrowie prokreacyjne”
 • „Zmiany hormonalne a rak piersi”
 • „Zakażenie w ginekologii a ryzyko choroby nowotworowej u kobiet młodych i w menopauzie”
 • „Jakość życia seksualnego w chorobach ginekologicznych”
 • „Rehabilitacja seksualna po zabiegach w obrębie miednicy”
 • „Rola śmiechu w profilaktyce zdrowia”
 • „Endometrioza – niedoceniany problem u kobiety współczesnej (postaci, objawy, diagnostyka, leczenie)”
 • „Rehabilitacja w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu”
 • „Rola seksu w budowaniu poczucia własnej wartości”

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 • Natalia Suszczewicz, ginekolog, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Beata Pięta, prof. UM Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
 • dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Położnych
 • Magdalena Wieś, mgr położnictwa, seksuolog kliniczny
 • mgr Anna Klicka, fizjoterapia zaburzeń dna miednicy
 • Anna Osińska, pedagog
 • Maciej Pliszkiewicz, ginekolog – położnik
 • Barbara Golińska mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „konferencje” lub po kliknięciu tutaj.
Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przed przystąpieniem do zakładania konta w SMK należy zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.  Należy dostarczyć ksero zaświadczeń o ukończonych kursach osobiście, e-mailem lub przesłać listownie  do OIPiP w Łomży.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

 • zmiany nazwiska,
 • ukończenia kursów, specjalizacji
 • ukończenia studiów wyższych,
 • miejsca zamieszkania,
 • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
 • zmiany miejsca pracy.

Po dokonaniu tej formalności można przystąpić do zakładania konta SMK.

Złożony wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub złożyć wniosek papierowy. W przypadku wniosku papierowego należy go wydrukować i dostarczyć do biura OIPiP w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Aktywacja konta jest możliwa dopiero po dokonaniu tych formalności.

UWAGA !!!!

Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu Państwa wniosku przez administratora OIPiP należy wniosek zmodyfikować i przesłać do danego organizatora kształcenia.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN OBJĘTYCH REJESTREM

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,
• ukończenia kursów, specjalizacji
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,
• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmiany miejsca pracy.

Aktualności

Szkolenia dla pracowników POZ-ów i szpitali z EDM

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest...

czytaj dalej

 

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie