Opinie prawne

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018r.

Opinia prawna
w sprawie dokumentów składanych w postępowaniu konkursowym na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 2190), dalej u.d.l., stanowi, że w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko:
1) kierownika;
2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
3) ordynatora;
4) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
5) pielęgniarki oddziałowej.
W oparciu o przepis art. 49 ust. 8 u.d.l. zostało wydane rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 393). Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania konkursu,
2) skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej,
3) ramowy regulamin przeprowadzania konkursu.
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa
wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na
prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów;
6) w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika – informację o
kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Jak wynika z treści § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, kandydaci mają obowiązek
przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do
zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie
prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo. Przepisy rozporządzenia
dopuszczają złożenie przez kandydata kopii dalszych innych dokumentów, w szczególności
potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
2
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 2291 ze zm.) notariusz poświadcza:
1) własnoręczność podpisu;
2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
3) datę okazania dokumentu;
4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
W myśl art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie, czynności notarialne, dokonane przez
notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Powyższe oznacza, że
odpisy dokumentów poświadczone przez notariusza odpowiadają dokumentom oryginalnym i
są na równi z nimi traktowane.
W związku z powyższym, osoba która składa swoją aplikację w konkursie na
stanowisko wskazane w art. 49 ust. 1 u.d.l., w celu wypełnienia wymogu § 12 ust. 1 pkt 2
może składać dokumenty opisane w tym przepisie, jedynie w oryginale bądź poświadczone
notarialnie na prawach oryginału.

Iwona Choromańska
Radca prawny