Komunikaty Skarbnika

UCHWAŁA DOTYCZĄCA OPATY SKŁADKI  CZŁONKOWSKIEJ

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.:Dz. U. z.2011r.Nr174, poz.1038 ze zm.) uchwala się co następuje:
§1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna
§2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
2) przepis punkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.
2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.
§3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy );
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której jest członkiem; *
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;
4) przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, lub wychowawczym lub rodzicielskim;
5) pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;
6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu;
7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;
8) niepracujące, które :posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne
§5.1.Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni.
2.Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę , położna składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwa okręgową izbę , której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. ( Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
§7. Traci moc uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

* dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2014r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze. Opłacanie składek jest obowiązkowe, należy je uiszczać w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc na konto lub w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:

Numer konta – Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży Nr 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

Przelewy i wpłaty składek członkowskich powinny zawierać:
– imię i nazwisko członka samorządu,
– adres zamieszkania,
– nr prawa wykonywania zawodu
– określenie okresu, za który opłacona jest składka.

Skarbnik ORPiP

Bożena Wojewoda-Jarosińska

ZMIANA OPŁATY ZA INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 916) pielęgniarka/pielęgniarz i położna/położny posiadający prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składem na samorząd zawodowy.

Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wszczęciem procedury w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opłacających składki członkowskie indywidualnie przelewem bankowym o wpisywanie w opisie przelewu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub miejsca pracy
Uprzejmie informujemy, że dla osób pracujących w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej wysokość składki członkowskiej za rok 2019r wynosi 38.03zł/gr miesięcznie.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PRAKTYKI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROKU 2019

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póz. zm.) art. 105 ust 1 pkt 1 opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata 98 zł.
na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:
50% wysokości wyżej wymienionej kwoty tj. 49.00 zł.

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ROKU 2019 r

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) art. 76 ust 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego wynosi: 292 zł