Działalność –  Krok po Kroku

OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

                Pielęgniarki/ Położne otwierając własną działalność gospodarczą, oprócz rejestracji w rejestrze działalności gospodarczej – CEDIG (UM lub UG) muszą dokonać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RPWDL – rejestr MZ – w chwili obecnej rejestracja możliwa jest tylko drogą elektroniczną).

Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą – w rejestrze praktyk zawodowych, należy:

dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG ( przy rejestracji podając datę rozpoczęcia działalności,  proszę uwzględnić czas załatwienia wszystkich formalności, proszę również podać prawidłową nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska/położnej, bądź grupowa praktyka pielęgniarska/ położna).

Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę główną w menu wybrać zarejestruj – zakładając konto należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodowych.

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Konieczność zarejestrowania się – założenie konta w rejestrze praktyk zawodowych.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowanie swojego zaświadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków. 

 1. Rejestracja – Założenie konta:

a) Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.csioz.gov.pl

b) Proszę wejść po lewej stronie w menu – ZAREJESTRUJ.

c) Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.

d) Wygenerowana zostanie informacja, że konto zostało założone a na adres poczty mailowej wysłany zostanie link do aktywacji konta.

Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się. (punkt 4 i 5 wykonują tylko te osoby, które do 31.03.2013r. składały wnioski drogą papierową).

e) Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na własnym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, proszę podać imię i nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

Załatwić podpis elektroniczny

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r. , Nr 221, poz 1319), wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej,  wykorzystaniem bezpiecznego podpisu  elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej.

Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elektroniczny jako podpis kwalifikowany albo podpis zaufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania  dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związana z poniesieniem kosztów.

Profil zaufanybezpłatna metoda potwierdzenia tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. 

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. wejść na stronę ePUAP: epuap.gov.pl,
 2. zarejestrować się – założyć konto ePUAP,
 3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
 4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy instruktażowe, które objaśniają realizację poszczególnych etapów.

Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, należy wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – wybrać rodzaj wniosku i dokładnie wypełnić (w razie potrzeby proszę dzwonić:  (86) 216 – 47 – 13 )

Wypełniony wniosek podpisany profilem wysyła się w programie, po dołączeniu w załącznikach potwierdzenia opłaty za wpis do rejestru.

Po wypełnieniu wniosku oczekujemy 7 dni roboczych, na dokonanie wpisu. Na adres mailowy wysyłane zostaje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.

    W przypadku źle wysłanego bądź  wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo prosimy sprawdzać swoje konto w rejestrze  praktyk zawodowych. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty”, po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w  zakładce: „Dokumenty” ze szczegółową informacją co we wniosku należy poprawić.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy: 
 1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego
 2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
 3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
 4. Dokument potwierdzający brak przerw  w wykonywaniu zawodu o którym mowa w art.26 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,  zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno – prawnej)
 1. W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających wykonywanie określonych  świadczeń zdrowotnych w gabinecie-opinia winna być wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej
 2. Dokonywanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 86zł w roku 2017 –  na konto OIPiP w Łomży (nr konta podany jest na stronie internetowej Izby) z dopiskiem „opłata za wpis do RPWDL, imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.
 3. Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl
 4. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Łomży. 

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANIE WPISU W REJESTRZE PRAKTYKA 

 1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych należy zalogować się w rejestrze https//rpwdl.csioz.gov.
 2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawi się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie.
 3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załączniki: (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do korespondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik potwierdzający dokonanie opłaty za zmianę wpisu).
 4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
 5. W przypadku źle wysłanego lub źle wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze szczególnymi danymi co we wniosku należy poprawić. 

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna  wykonując praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelki zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych – okręgowa rada pielęgniarek i położnych –  może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.. Do uchwał, o którym mowa w ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach  nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustaleniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględnić rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa dotycząca terminu przedstawienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej). 

UBEZPIECZENIE OC 

Na podstawie art. 25 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo  niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, poz 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

 • 30.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000,00 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczne praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
 • 30.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000,00 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Na podstawie art.23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien posiadać regulamin organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu i warunków działanie udzielania świadczeń zdrowotnych.

REGULACJE PRAWNE

 1. Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL

 

                W dniu 01. lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz 654), która określa m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych.

Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art, 103). Organem prowadzącym jest .: okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę/ położną. (według art. 106.1)

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl – wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 – indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

94 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącz nie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład

95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania

96 – indywidualna specjalistyczna praktyka wy łącznie w miejscu wezwania

97 – grupowa praktyka

98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)

99 – indywidualna specjalistyczna praktyka (własny gabinet).

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1,a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. (według art. 104).

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 • 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis w 2017r. wynosi 86,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby)
 • zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; (według art. 105) (opłata za zmiany wpisu w 2017r. wynosi 43,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby).

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. (według art. 107.1.2)

 

Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 • podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 • wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

 • złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności; (według art.108).

 

Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania   czynności kontrolnych.

Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

 • żądania informacji i dokumentacji;
 • oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • wglądu do dokumentacji medycznej;
 • żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. (według art. 111)

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI 

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może

być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

a) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;

b) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;

c) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;

d) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;

e) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;

f) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym  podmiotem.

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

                Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 

                Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistyczna w gabinecie) jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o

samorządzie pielęgniarek i położnych,

 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

                Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki:

 

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
 1. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
 1. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 

                Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

                W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia  zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku specjalistycznej praktyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

UWAGA : Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

ZASADY PROWADZENIA REJESTRU PRAKTYK

 

 1. Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru. (według art.102)

 

Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2016r. poz. 960) uchylono m.in. art. 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r., z czego wynika, że pielęgniarka/położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej praktyki zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków, które jest umieszczone we wniosku.

Stąd ważne jest aby, pielęgniarka/położna składająca powyższe oświadczenie do wniosku o rejestrację swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej, poz. 1638).