Dane podstawowe


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

tel/fax 86 216-47-13

e-mail: oipiplomza@neostrada.pl

Konto bankowe: Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży

Nr konta: 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

NIP: 718-14-45-091

REGON: 450010850

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

pełni dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca

w godzinach 15:00 – 17:00,


a jego zastępcy pełnią dyżury w ostatni wtorek miesiąca

w godzinach 9:30 – 11:30.


Biblioteka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych czynna jest w godzinach pracy biura.


Formularz kontaktowy

7 + 1 =

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Wysokość składek członkowskich w roku 2017

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22
VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.:Dz. U. z.2011r.Nr174, poz.1038 ze zm.) uchwala się co następuje:
§1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.
2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna
§2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości
1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
2) przepis punkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
3) 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. (dla tej grupy pielęgniarek i położnych składka wynosi 33,03 zł)
2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.
§3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy );
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której jest członkiem; *
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;
4) przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, lub wychowawczym lub rodzicielskim;
5) pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;
6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu;
7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;
8) niepracujące, które :posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne
§5.1.Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 4% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do ostatniego dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni.
2.Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
§6. Nieuregulowanie przez pielęgniarkę , położna składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwa okręgową izbę , której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. ( Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.)
§7. Traci moc uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016r.

* dotyczy osób niewykonujących zawodu, które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2014r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze. Opłacanie składek jest obowiązkowe, należy je uiszczać w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc na konto lub w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych:

Numer konta – Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży Nr 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

Przelewy i wpłaty składek członkowskich powinny zawierać:
– imię i nazwisko członka samorządu,
– adres zamieszkania,
– nr prawa wykonywania zawodu
– określenie okresu, za który opłacona jest składka.

Skarbnik ORPiP

Bożena Wojewoda-Jarosińska