Dane podstawowe


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

tel/fax 86 216-47-13

e-mail: oipiplomza@neostrada.pl

Konto bankowe: Hexa Bank Spółdzielczy w Łomży

Nr konta: 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010

NIP: 718-14-45-091

REGON: 450010850

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

pełni dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca

w godzinach 15:00 – 17:00,


a jego zastępcy pełnią dyżury w ostatni wtorek miesiąca

w godzinach 9:30 – 11:30.


Biblioteka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych czynna jest w godzinach pracy biura.


Formularz kontaktowy

4 + 9 =

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży


Składki członkowskie


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży informuje, iż zgodnie z Uchwałą

Nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału, od lutego 2017 r. określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

  1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
    2. 1% także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
    3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wynosiło 4403,78  zł
– Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r.

Po wyliczeniu wysokość składki członkowskiej – w przypadku pielęgniarek/położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej (indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe) od dnia 1 lutego 2017 r. wynosi – 33,03zł miesięcznie.

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w pkt. 1 , 2, 3 składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy – pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy,
2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem,
3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4. przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjna lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie.

Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.