Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Szanowni Państwo,

badanie ankieto­we „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” zrealizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzone w 2018 roku wśród 3205 kobiet w okresie laktacji, wykazało, że główną przyczyną zbyt wczesnego rezygno­wania z karmienia piersią (przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka) był brak wystarczają­cej ilości pokarmu (u prawie 40% respondentek). Wśród kolejnych powodów wskazanych przez ankietowane znalazły się: brak odpowiedniej wiedzy o zaletach i korzyściach karmienia naturalnego, przekonanie, że jest ono zbyt czasochłonne, a także występująca choroba i/lub hospitalizacja dziecka. Tendencję tę potwierdza­ją również inne niezależne badania realizowane w Polsce i za granicą, w których niewystarcza­jącą ilość pokarmu jako główną przyczynę rezygnacji z karmienia piersią wskazała podob­na liczba ankietowanych kobiet.

W związku z powyższym Polskie Towarzystwo Położnych – po przeanalizowaniu dostępnej literatury, jak również rekomendacji innych towarzystw naukowych i grup ekspertów poświęconych wspomaganiu organizmu kobie­ty w okresie laktacji oraz w przypadku napię­cia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią – wydało Rekomendację w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią.

Celem rekomendacji jest przedstawienie wskazań do stosowania suplementu diety o nazwie Prolaktan, wykorzystywanego przy wspomaganiu organizmu kobiety w okresie laktacji oraz w przypadku napięcia związanego z trudnymi chwilami w czasie karmienia piersią. Rekomendacja ma również za zadanie zaopiniować bezpieczeństwo stosowania wspomnianego produktu.

Co trzecia respondentka wskazanego badania (31,42%), stosując Pro­laktan, zaobserwowała u siebie wzrost laktacji. Porównywalna grupa kobiet zauważyła dodat­kowe benefity w postaci uspokojenia (32,95%) i poprawy snu (30,89%). Prawie wszystkie bada­ne (95,51%) pytane o możliwość/chęć polecenia Prolaktanu innym kobietom karmiącym pier­sią udzieliły odpowiedzi twierdzącej.

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Położnych w zakresie stosowania produktu Prolaktan w okresie karmienia piersią.

http://www.ptpol.pl/images/obrazy/karmienie_mlekiem/Rekomendacja_Prolaktan_PTPo%C5%82.pdf

DO POBRANIA:

Rekomendacja

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ” PIELĘGNIARSTWO W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU WARTOŚCI. PRACA. ZDROWIE ” 21 maja 2019 r.

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.30  OTWARCIE KONFERENCJI

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler

Dziekan Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Dr inż. Piotr Ponichtera

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Mgr Zofia Małas

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Mgr Izabela Metelska

 

SESJA PLENARNA

CZĘŚĆ I

Przewodnicząca sesji: Dr Justyna Kurtyka-Chałas, UKSW Warszawa

 

10.30 – 11.00 Wykład Mistrzowski, Wartości i zdrowie psychiczne. – Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Warszawa, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Rzymie

11.00 – 11.20 Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa, (Nie)zwykłe kobiety w pielęgniarstwie. Studium socjologiczne na wybranych przykładach.

11.20 11.40 Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Wykroczenia zawodowe i zdarzenia niepożądane na stanowisku pielęgniarki, położnej. Przyczyny, konsekwencje, prewencja.

11.40 – 12.00 Mgr Agnieszka Kałużna, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                 w Łodzi, Postać Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej – patronki położnych.

 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12. 30 Uroczyste wręczenie odznaczeń honorowych „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

 

SESJA PLENARNA

CZĘŚĆ II

Przewodniczący sesji: mgr Agata Rozalska, UKSW Warszawa,

dr inż. Piotr Ponichtera, WSA Łomża 

 

12.30 – 12.50 Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu. 

12.50 – 13.10 Dr n. o zdr. Agnieszka Wojno, Położna Koordynująca, Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku, Ewolucja postaw życiowych chorych w przebiegu raka jajnika.

13.10 – 13.30 Dr Zoia Sharlovych, Kierownik Wydziału Edukacji Podyplomowej Młodszych Specjalistów Medycznych, Asystent Wydziału „Pielęgniarstwo” w Gminnej Instytucji Szkolnictwa Wyższego „Żytomierski Instytut Medyczny” Rady Regionalnej Żytomierza,  Teoretyczne aspekty rozwoju umiejętności zawodowych specjalistów pielęgniarstwa na Ukrainie poprzez ustawiczne kształcenie zawodowe.

13.30 – 13.50 Mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, Jeden objaw kilka przyczyn u pacjenta pediatrycznego.

13.50 – 14.10 Mgr Barbara Szulecka, przedstawiciel firmy ConvaTec, Leczenie ran z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych firmy ConvaTec.

14.10 – 14.25 Mark Vasiliev, student II roku kierunku Pielęgniarstwo, Żytomierski Instytut Medyczny,  Działania Światowej Organizacji Zdrowia jako środek ochrony i wzmocnienia zdrowia ludności.

14.25    Podsumowanie konferencji

 

Komitet Naukowy:

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Warszawa

Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler, WSA Łomża

Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Maurizio Vernassa, Università di Pisa, Italia

Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa

Dr inż. Piotr Ponichtera, WSA Łomża

Dr Franck Harvest Mbida, Uniwersytet Bertoua, Kamerun

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Izabela Metelska, Przewodnicząca OIPiP, Łomża – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa

Dr Justyna Kurtyka-Chałas, UKSW Warszawa

Dr Franck Harvest Mbida, Uniwersytet Bertoua, Kamerun

Mgr Agata Rozalska – sekretarz

 

Patronat medialny:

Zgłoszenia na Konferencję do OIPiP w Łomży

do dnia 10 maja 2019 r.

 (e-mail: oipiplomza@neostrada.pl; tel. 86) 216-47-13)

Zaproszenie

Zaproszenie na konferencję

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

PIELĘGNIARSTWO W PERSPEKTYWIE XXI WIEKU.

WARTOŚCI. PRACA. ZDROWIE.,

która odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godzinie 10.00 w auli

 Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Wykład Mistrzowski wygłosi Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki

Szczegółowe informacje i program przekażemy Państwu w późniejszym terminie.

Zaproszenie na wykłady – Łomża, 28.02.2019 r.

 

Ascensia Diabetes Care

Producent glukometrów z rodziny Contour
Zaprasza na wykład:
„Optymalizacja leczenia pacjentów chorych
na cukrzycę typu 2.”
Dr n.med. Bożena Florys, diabetolog, Poradnia Diabetologiczna UDSK Białystok
„ Samokontrola w cukrzycy – co warto wiedzieć?”
mgr Ewa Targońska-Piekutowska, edukator ds. diabetologii Ascensia Diabetes Care
Miejsce:
Restauracja Retro
ul. Nowogrodzka 157, 18-400 Łomża
28 luty 2019 r. godz. 18.15

Osoba kontaktowa: Marta Danisewicz 882 430 596

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zmieniła adres siedziby

 

OIPiP w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/19 lok. 118 A

18 – 400 Łomża

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

Poniżej przykładowy wzór oświadczenia.

Z poważaniem,
Zofia Małas
Prezes NRPiP

Pobierz wzór oświadczenia

 

XXIX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Delegaci!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 marca 2018 r. o godzinie 10.00  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, odbędzie się  XXIX Okręgowy  Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek  Położnych w Łomży.

Dzień Chorego

 

 

Obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo,  jak i fizycznie oraz zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.  Niektórzy twierdzą, że ustanowienie Dnia Chorych miało związek z chorobą Parkinsona, która zdiagnozowana została u papieża w 1991 roku. Ponadto już 7 lat wcześniej, 11 lutego w 1984 roku papież napisał list apostolski „Salvifici Doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego, by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i potrzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów politycznych i statusu społecznego.

Do wszystkich chorych i cierpiących, naszych Pacjentów, kierujemy serdeczne życzenia i słowa wsparcia. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, dużo uśmiechu, cierpliwości w pokonywaniu swojej choroby. Optymizmu, nadziei oraz raz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu tego wszystkiego, co z chorobą się wiąże.

V Ogólnopolska Konferencja „Kobieta poza macierzyństwem”

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w:
V Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta poza macierzyństwem”
28 luty- 01 marzec, Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe Boss, Warszawa

OPIS SZKOLENIA:

 • „Zastosowanie biomarkerów płodności w trosce o zdrowie prokreacyjne”
 • „Zmiany hormonalne a rak piersi”
 • „Zakażenie w ginekologii a ryzyko choroby nowotworowej u kobiet młodych i w menopauzie”
 • „Jakość życia seksualnego w chorobach ginekologicznych”
 • „Rehabilitacja seksualna po zabiegach w obrębie miednicy”
 • „Rola śmiechu w profilaktyce zdrowia”
 • „Endometrioza – niedoceniany problem u kobiety współczesnej (postaci, objawy, diagnostyka, leczenie)”
 • „Rehabilitacja w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu”
 • „Rola seksu w budowaniu poczucia własnej wartości”

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 • Natalia Suszczewicz, ginekolog, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Beata Pięta, prof. UM Beata Pięta, Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych
 • dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Położnych
 • Magdalena Wieś, mgr położnictwa, seksuolog kliniczny
 • mgr Anna Klicka, fizjoterapia zaburzeń dna miednicy
 • Anna Osińska, pedagog
 • Maciej Pliszkiewicz, ginekolog – położnik
 • Barbara Golińska mgr rehabilitacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie www.pce.com.pl w zakładce „konferencje” lub po kliknięciu tutaj.
Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

Pozdrawiam,
Anna Osińska

Życzenia EPND 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej, przyjmijcie życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze.
Życzę nam wszystkim pracy w bezpiecznych warunkach, również organizacyjnych. Niech zespoły operacyjne, których jesteśmy częścią, będą pełne, niech przy każdej operacji będą zawsze dwie pielęgniarki operacyjne (położne operacyjne): instrumentująca i pomagająca. Niech nasi pracodawcy dojrzeją do myśli, by umożliwić nam pracę zgodną ze standardami pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
z wyrazami szacunku
Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

a oto kilka słów od Zarządu EORNA

Szanowne Koleżanki i Koledzy
W imieniu zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatywy Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej.
W roku 2018 hasłem tego dnia jest:
Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Humanitarność
Celem Europejskiego Dnia Pielęgniarki Operacyjnej jest zachęcenie  do refleksji i skupienia nie tylko nad jakością i wysokim poziomem świadczonej opieki, ale także w zakresie ludzkiego wymiaru naszego zawodu. Wszyscy wiemy, że pielęgniarstwo w okresie okołooperacyjnym jest przede wszystkim profesją związaną z zajmowaniem się innymi ludźmi. Promujemy opiekę dostosowaną indywidualnie do każdego pacjenta.
szczęśliwego Dnia  Pielęgniarki Operacyjnej dla każdego z osobna i wszystkich razem

Prezes EORNA                                                                     Wiceprezes EORNA

May Karam                                                                            Jana Wichsova

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnianie ankiety.

Link do ankiety:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u
Po zakończeniu badania przekażemy wyniki ankiety do Państwa wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP
Zofia Małas

II Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych NEONURSING 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w II  Konferencji  Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych pt. „NEONURSING- 2018„.
Termin:  13-14 kwietnia 2018.
Miejsce:  Hotelu Borowiecki w Łodzi  ul. Kasprzaka 7/9

 

Konferencja ma charakter ogólnopolski i skierowana jest do pielęgniarek i położnych pracujących na oddziałach neonatologicznych i OION-ach.

Szczegółowe informacje w tym ramowy program oraz formularz rejestracji są dostępne na stronie www.ptpipn.eu   w zakładce poświęconej Konferencjom

Będziemy zobowiązani za przekazanie informacji o Konferencji innym potencjalne zainteresowanym uczestnikom.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym: biuro@provena.com.pl lub telefonicznie 695 271 227

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że przed przystąpieniem do zakładania konta w SMK należy zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.  Należy dostarczyć ksero zaświadczeń o ukończonych kursach osobiście, e-mailem lub przesłać listownie  do OIPiP w Łomży.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

 • zmiany nazwiska,
 • ukończenia kursów, specjalizacji
 • ukończenia studiów wyższych,
 • miejsca zamieszkania,
 • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
 • zmiany miejsca pracy.

Po dokonaniu tej formalności można przystąpić do zakładania konta SMK.

Złożony wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub złożyć wniosek papierowy. W przypadku wniosku papierowego należy go wydrukować i dostarczyć do biura OIPiP w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Aktywacja konta jest możliwa dopiero po dokonaniu tych formalności.

UWAGA !!!!

Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu Państwa wniosku przez administratora OIPiP należy wniosek zmodyfikować i przesłać do danego organizatora kształcenia.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN OBJĘTYCH REJESTREM

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,
• ukończenia kursów, specjalizacji
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,
• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmiany miejsca pracy.

Aktualności

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r.

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK. W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w...

czytaj dalej

15 lutego Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego

Szanowne Koleżanki i Koledzy, z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku...

czytaj dalej

 

Aktualności

Najnowsze informacji o naszej działalności. Zapraszamy.

OIPiP i Prezydium

Uchwały i inne informacje z Posiedzeń OIPiP w Łomży

Galeria

Galeria zdjęć z naszych spotkań

 

Do pobrania

Druki i pliki do pobrania

Dane podstawowe

Dane teleadresowe Izby, mapa dojazdu, formularz kontaktowy

 

Facebook

Zapraszamy wkrótce na nasz profil na Facebooku

Organy Izby

Organy Izby VII kadencji.

 

Szukaj

Wyszukaj informacje na stronie

Licznik odwiedzin